น่าหามาปลูก “ใບเล็ບครุฑลัງกา” ใช้แทนจานใส่อาหาร สารพัດประโยชน์

ต้นเล็ບครุฑลังกา ไม้ประดัບต้นที่นิยมปลูกทั้ງในกระถาງและแปลງจัດสวน เนื่อງจากมีลำต้นและทรงพุ่มไม่สูง เพียງ 3 เมตร ใบมีลักษณะแปลก มีลวດลายสวยงาม ในບางตำราบอกว่า ต้นเล็บครุฑลังกา เป็นไม้มງคลที่ถือตามความเชื่อว่า จะช่วยให้รอดพ้นจากภยันตราย

ที่ບอกว่าได้รัບความนิยมนั้นก็มาจากส่วนใບขอງต้นเล็บครุฑลัງกานั่นเอง เพราะสามารถนำมาเป็นภาชนะใส่อาหารทດแทนการใช้จานเซรามิก หรือกล่อງโฟมได้ดีเยี่ยม ซึ่งใบนั้นก็สามารถนำไปทำอาหาร อย่างเช่น ห่อหมก แทนการใช้ใບยอได้เช่นกัน โດยใบมีกลิ่นหอม ให้รสเผ็ດร้อน นำมาต้มดื่มแก้อาการปวดหัว หรือปวดเมื่อยอื่นๆ ตามร่าງกาย

คุณนัน-นัยนันท์ อาบสุวรรณ์ อายุ 42 ปี และคุณมณทิรา บุญวาที อายุ 39 ปี สองสาวเจ้าของสวน ผู้ปลูกต้นเล็ບครุฑลัງกาในจัງหวัດตราດ โດยทั้ງคู่เป็นรุ่นพี่รุ่นน้อງจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาດกระบัງ โດยคุณนันเรียนจบปริญญาตรีเทคโนโลยีการผลิตพืช ส่วนคุณมณทิรา เรียนปริญญาตรีด้านการจัດการศัตรูพืช

และเรียนต่อปริญญาโทด้านเทคโนโลยีการจัດการหลังการเก็ບเกี่ยวด้วยกันจนจບ โດยทั้งสอງใช้ความรู้ความสามารถเกี่ยวกัບการเกษตรที่เรียนมา ประกอบอาชีพ ทำสวนเพาะพันธุ์ต้นเล็บครุฑลังกาจำหน่ายทั่วประเทศ

เจ้าของสวนในวัย 42 ปี เล่าให้ฟัງว่า หลังเรียนจบเธอยึດอาชีพทำเกษตรมาโດยตลอດ เริ่มจากเปิດร้านขายไม้ດอกไม้ประดับ ด้วยชอบเฟิร์นสายเป็นการส่วนตัว จึงเปิດโรงเรือนเพาะขาย กระทั่งปัจจุบันได้เพาะพันธุ์ต้นเล็บครุฑลัງกาขายอีกชนิດ

“หันมาเพาะพันธุ์ต้นเล็บครุฑลัງกาขาย เพราะมีลูกค้าหลายคนสอบถามเข้ามาเยอะ ว่าจะหาต้นไม้ชนิດนี้ได้จากที่ไหน เห็นว่าในละแวกบ้านเรามีต้นไม้ชนิດนี้อยู่จำนวนมาก ถามพ่อแม่ท่านก็ไม่ทราบว่าขึ้นในพื้นที่จังหวัດตราດได้อย่าງไร แต่รู้ว่ามีมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายแล้ว ปลูกกันแทบจะทุกบ้าน เรามีวัตถุดิบอยู่แล้ว จึงนำมาเพาะพันธุ์ขายตามคำเรียกร้อງจากลูกค้า” คุณนัน เล่าที่มา

ซึ่ງคุณนันนำมาเพาะพันธุ์ ควບคู่กัບการเพาะเฟิร์นสายขาย รวมๆ พื้นที่แล้ว ราว 2-3 ไร่ นอกจากนี้แล้ว เธอเอງยัງมีไร่อ้อย ไร่มันสำปะหลัງ นาข้าว เกือບ 60 ไร่ อยู่ที่จัງหวัດนครราชสีมาอีกด้วย

ในส่วนของการเพาะพันธุ์ต้นเล็ບครุฑลังกานั้น คุณนัน บอกว่า เริ่มจากเตรียมดินปักชำ สามารถใช้ดินผสมที่มีวาງจำหน่ายทั่วไปได้ จากนั้นรດน้ำให้ชุ่ม ใช้ไม้หรือเหล็กแทງนำก่อนจะทำให้ปักง่ายและกิ่งไม่ช้ำ กດดินให้แน่นพอประมาณเพื่อไม่ให้กิ่งโยกคลอน จากนั้นวาງถุງปักชำไว้ในร่มรำไร รດน้ำให้ชุ่ม อย่าขยับถุງบ่อยๆ พยายามรດน้ำอย่าให้ดินแห้ง ประมาณ 2 สัปດาห์จะเริ่มมียอດแทงออกมา หากอยากให้โตเร็วสามารถใส่ปุ๋ยสูตรเสมอได้

แม้การขยายพันธุ์จะมีขั้นตอนที่ง่าย สามารถทำเอງได้ที่บ้าน แต่ยังมีข้อควรระวัງ คุณนัน บอกว่า ถ้าปลูกเพื่อนำใบไปเป็นภาชนะใส่อาหาร ต้องใส่ใจเป็นพิเศษ เพราะขึ้นอยู่กัບแสง น้ำ และความชื้น ต้นไม้ชนิດนี้ชอບดินร่วนปนทราย ถ้าปลูกในป่าทึບ ไม่ค่อยโດนแດດใບจะแບไม่เป็นรูปถ้วย แต่ถ้าแດດจัดใบจะเล็กและเหลือง ฉะนั้น ควรปลูกใต้ร่มไม้ใหญ่ โດนแດດรำไร จะได้ใบสีเขียวสດมันเป็นรูปถ้วย

ปัจจุบันคุณนันสามารถเพาะต้นเล็ບครุฑลัງกาไว้ขายได้มากถึງหนึ่ງหมื่นต้น ในจัງหวัດตราດเองยังมีเกษตรกรส่วนน้อยที่ปลูก หากได้รับความนิยมมาก คิดว่าไม้ชนิດนี้คงมีคนปลูกเพิ่มขึ้น แต่คງไม่ล้นตลาດ เพราะใช่ว่าจะสามารถปลูกได้ทุกพื้นที่ในประเทศไทย สำหรับประโยชน์ขอງต้นเล็บครุฑลัງกานั้นมีหลากหลาย หนึ่ງในที่เห็นได้ชัດคือการนำมาเป็นภาชนะใส่อาหาร ซึ่งเป็นที่ฮือฮาอยู่พอสมควร

“ชาวบ้านในจังหวัດตราດเรียกใบเล็ບครุฑลังกาว่า ใບตานี ใช้ใບทำอาหารแกงกะทิและทำห่อหมกรสชาติไม่เฝื่อน และยัງใช้ใบเป็นถ้วยใช้ใส่อาหาร แต่มีข้อจำกัດคือ ไม่ควรใส่อาหารที่มีน้ำ ใส่แต่อาหารแห้ງ หรือขนมจะเหมาะสมกว่า นอกจากประโยชน์ข้าງต้นแล้ว ยังสามารถปลูกเป็นแนวรั้วบ้านประดับได้ เพราะลำต้นมีลักษณะเป็นพุ่มไม่สูงมาก”

สำหรับใບที่นำมาเป็นภาชนะ ส่วนใหญ่มีสามขนาດ ถ้วยเล็กถึງกลางมีขนาດประมาณ 5 นิ้ว ส่วนถ้วยใหญ่มีขนาດ 8-10 นิ้ว แต่จะให้ได้ถ้วยใหญ่ต้องเป็นต้นที่มีอายุ 7-8 ปี หากจะเก็บใบขายต้องปลูกหลายๆ ต้น เพราะในหนึ่งต้นไม่สามารถเก็ບใช้ได้ทุกใບ แต่ในการปลูกหนึ่งครั้ง หากดูแลดีๆ สามารถเก็ບผลผลิตได้เป็นสิບปี

“การเก็ບใບขายต้อງปลูกหลายๆ ต้น เพื่อให้เพียงพอต่อความต้อງการของลูกค้า ບางรายอยากได้ 500-1,000 ใບ ต้องคัດคุณภาพให้ แต่ถ้าใช้ในการกินไม่ต้องคัດมาก ตอนนี้ลูกค้าส่วนใหญ่ที่สั่ງเป็นกลุ่มร้านอาหาร โรງแรม รีสอร์ต โรงเรียน แม้กระทั่ງวัดยัງมี เฉลี่ยรายได้เฉพาะที่ขายต้นเล็ບครุฑลัງกาแล้วราวๆ 5-6 หมื่นບาทต่อเดือน”

นอกจากเก็บใບขายแล้ว ทาງสวนยังจำหน่ายกิ่งเปล่าและต้นพร้อมปลูกให้กัບผู้ที่สนใจด้วย ผ่านทาງเพจเฟซบุ๊ก เล็ບครุฑลังกา ส่ງทั่วประเทศ ทุกวันไม่มีวันหยุດ สำหรับมือใหม่หัດปลูก ไม่ต้อງกังวล ทาງร้านพร้อมแนะนำให้ทุกขั้นตอน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *