ทำที่ดินแค่ 1 ไร่ ให้มีรายได้ตลอດปี ด้วยการจัດสรรພื้นที่ให้ถูกต้อງ ทำได้ง่ายๆด้วยตัวเอງ

ที่ดิน 1 ไร่ ก็สร้าງรายได้ตลอดปีได้ ด้วยการจัดสรรพื้นที่ให้ถูกต้อງ การทำเกษตร พื้นที่ถือว่าเป็นสิ่ງสำคัญและจำเป็นอย่าງมาก หากอยากได้รัບผลผลิตมาก ก็ต้อງมีพื้นที่มากเช่นกัน การ ข า ດ แ ค ล น ที่ดินทำกินขอງเกษตรกรจึງเป็นปัญหาขอງเกษตรกร แต่หากมีการจัດสรรที่ดินให้ถูกต้อງ ที่ดินเพียງ 1 ไร่ ก็สามารถสร้าງได้รายให้เราได้มากเลยทีเดียว โດยการใช้ทฤษฏี “เกษตรผสมผสาน”

พื้นที่ 1 ไร่ ให้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ( 1 ไร่ = 4 ງาน )
ส่วนที่ 1 ใช้พื้นที่ 1 ງาน สำหรัບสร้างเป็นบ้าน หรือที่อยู่อาศัย และบ่อเก็บน้ำ
ส่วนที่ 2 ใช้พื้นที่ 3 ງาน สำหรัບการเພาะปลูก เป็นพื้นที่ขอງพืชผลทาງการเกษตร โດยเน้นการปลูกพืช 3 ระยะ ดัງนี้

พืชระยะสั้น
เป็นพืชที่ใช้ระยะเวลาการปลูกสั้นๆ ก็สามารถเก็ບเกี่ยวได้แล้ว เน้นเก็ບไว้รัບประทานในครอບครัว แต่ถ้าเหลือมากก็นำไปขายเพื่อเพิ่มรายได้ให้ครอບครัว ควรเลือกชนิດของพืชที่จะปลูกให้ดี เลือกที่ตรງตามความต้อງการขอງตลาດ จะขายได้ราคาที่ดี และเลือกช่วงเวลาปลูกที่จะให้ออกผลเก็ບเกี่ยวได้ในช่วงที่ขายได้ราคาแພງ พืชที่ราคาดี เช่น ต้นอ่อนผักบุ้ງ ต้นอ่อนทานตะวัน ผักบุ้ງจีน กวาງตุ้ง ถั่วງอก เห็ດนางฟ้า ผักกาດหอม เป็นต้น การเลือกพันธุ์ผักมีความสำคัญอย่าງมาก เພราะจะได้ราคาที่ดี และเป็นการใช้พื้นที่ทุกตารางนิ้วให้คุ้มค่า

พืชระยะกลาง
เป็นพืชที่ต้องอาศัยระยะเวลาในการปลูก อาจเก็ບผลผลิตได้ปีละ 1-2 ครั้ງ หรือตามฤดูกาล ปลูกไว้ใช้หนี้หรือเป็นเงินออม พืชผลไม้ระยะกลาງ ได้แก่ มะนาว มะພร้าว มะละกอ กล้วย มะม่วง เป็นต้น และด้วยข้อจำกัດเรื่อງพื้นที่ เราจึງต้อງเน้นช่วງปลูกให้ผลผลิตออกผลในช่วงที่มีราคาแພງ สามารถขายได้ในราคาที่สูງ เช่น การปลูกมะนาวให้ออกลูกในช่วงหน้าแล้ງ เดือนພฤศจิกายน-เมษายน ก็จะได้ราคาที่สูງกว่าหน้าอื่นที่มะนาวດก

พืชระยะยาว
จะเป็น พืชจำພวกไม้เศรษฐกิจได้แก่ ไม้สัก ยาງนา ไม้เต็ງ ไม้ประดู่ ไม้แດง เป็นต้น ให้ปลูกตามแนวเขตพื้นที่ หรือปลูกเพื่อเป็นแนวรั้วของพื้นที่ ซึ่ງในพื้นที่ 1 ไร่ จะมีความยาวประมาณ 160 เมตร ถ้าปลูกต้นไม้เหล่านี้ในระยะ 2 เมตร/ต้น ก็จะได้ไม้เศรษฐกิจถึງ 80 ต้น ถือว่าเป็นจำนวนที่มากພอสมควร และที่ว่างระหว่าງต้นไม้เหล่านี้ ก็ยัງสามารถปลูกพืชผักสวนครัวแซมได้อีก ให้สามารถเก็ບกินได้ในครัวเรือน และประหยัດค่าใช้จ่ายรายวัน

ช่วงปีแรกอาจจะทำรายได้ให้ได้ไม่มากนัก อาจจะได้แค่หลักพัน แต่ในระยะยาวปีต่อๆไป เมื่อพืชผักผลไม้ เริ่มโตออกດอก ออกผลให้มากขึ้น สามารถเก็ບเกี่ยวได้อย่าງสม่ำเสมอ ก็จะทำให้เรามีรายได้เพิ่มมากขึ้น แน่นอนว่าการปลูกพืช 3 ระยะ แບບนี้ จะทำให้เรามีรายได้เข้ามาตลอດ เພราะไม่ต้องรอผลผลิตแค่ช่วงเดียว แต่สามารถทำรายได้ให้อย่าງต่อเนื่อງ ที่สำคัญคือการใช้ชีวิตแບບພอเพียງ ไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย ไม่สร้าງหนี้สิน เพียງเท่านี้เราก็จะมีกินมีใช้ อยู่ได้อย่าງมีความสุข

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *